Tag Archives: แนวข้อสอบพัฒนากร

แนวคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม ข้อสอบพัฒนากร

การเกิดขึ้นของทฤษฎีการพัฒนา
เหตุในการที่จะให้เกิดแนวความคิดความอ่านใหม่เพื่อใช้แทนกระแสความคิดหรือทฤษฎีในสมัย
อาณานิคมนั้น คงจะไม่อาจแสดงให้เห็นได้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือความมีสาเหตุได้ แต่
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทางผลผลและการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศต่าง ๆ
ในช่วงเวลาที่การทำศึกโลกครั้งที่สองได้ยุติลง แนวข้อสอบพัฒนากร โดยการที่ประเทศอาณานิคมได้มีเสรีภาพทาง
การเมือง และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกหรือค่ายสังคมนิยมกับก๊ก
ประเทศตะวันตกหรือค่ายประชาธิปไตยนำไปสู่การทบทวนอย่างจริงจังถึงโจทย์ของประเทศ
ด้อยพัฒนาในฐานะเป็นประเทศคู่ค้าขายและการเป็นแนวร่วมเพื่อต่อต้านทางอุดมการณ์
กับฝ่ายตรงข้ามด้วย การพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้นำไปสู่ความคิดของการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนา ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี แฮร์รี่ ทรูแมน (Harry Trueman)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อสอบพัฒนากร โดยได้ประกาศใช้แผนงานสี่เป้าหมาย (Point Four Programme)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1949 ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่คนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้อยพัฒนาของโลก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถผลิตอาหาร เครื่องนุ่งห่ม มี
วัสดุในการสร้างที่อยู่อาศัย และมีเครื่องจักรกลไว้ใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายต่างประเทศ
อย่างหนึ่งในสี่อย่างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยได้อนุมัติจ่ายเงิน 35 ล้านเหรียญในปี ค.ศ.
1950 เพื่อใช้ตามแผนปีแรกและ 50 ประเทศ ข้อสอบพัฒนากร ในองค์การสหประชาชาติได้เพิ่มเงินให้อีก 20
ล้านเหรียญสำหรับเป็นกองทุนพัฒนาระหว่างประเทศ
เมื่อคำนึงภาพทางการเมืองที่แปรเปลี่ยนไป พร้อมกันกับอิทธิพลของทั้งการต่อต้าน
ของประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม ซึ่งไม่ประสงค์จะเป็นคนชั้นสองอีกต่อไปและการยินยอม
ผ่อนปรนเพื่อผลทางการเมืองของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกแก่ประเทศที่ได้รับเอกราช
ใหม่ทั้งหลายแล้ว ทฤษฎีที่เชื่อว่าไม่สามารถเอาชนะความด้อยพัฒนาได้ในสมัยอาณานิคม
นั้นจึงไม่อาจจะปรากฏขึ้นมาได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกัน ความเห็นในแง่ดีก็มีมากขึ้น
กล่าวคือ ปัญหาของการพัฒนามีเช่นเดียวกันทั้งในประเทศพัฒนาและด้อยพัฒนา และความ
เหลื่อมล้ำทางด้านสังคมวัฒนธรรมไม่เป็นเครื่องกั้นขัดขวางความสำเร็จของการพัฒนาอีกต่อไป
จากความคิดดังกล่าวนำไปสู่ความต้องการนโยบายการพัฒนาที่ทำเป็นอธิบายถึง
เหตุที่มาของความด้อยพัฒนาที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในสมัยอาณานิคม
และนำไปสู่แนวทางที่เป็นไปได้ในการเอาชนะความด้อยพัฒนา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแบ่งโลกออกเป็นสองค่ายทางอุดมการณ์ความคิดเห็นที่มีเหตุผลใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาอย่าง
อะไรได้และเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จึงอธิบายในเชิงทฤษฎีได้ ดังนี้
1. ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย (Modernization Theory)
นักทฤษฎีการพัฒนาได้ค้นหาวิธีการต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ๆ โดยเข้าอยู่กระบวนทัศน์ย่อย
(Sub-paradigm) ที่แตกต่างกัน วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนี้มักสัมผัสกับปัญหาบางส่วนเท่านั้น
การเสนอของแต่ละแนวคิดมักจะไม่สอดคล้องกัน บางครั้งบางกรณีอาจขัดแย้งกันอย่าง
พอจะสังเกตเห็นได้ แม้ในเรื่องความพยายามที่จะสำรวจปัญหา การใช้กรอบการวิเคราะห์
ก็ยังแตกต่างกันอยู่ ฉะนั้น จึงอาจจะกล่าวถึงได้ในลักษณะของแนวโน้มของทฤษฎีเท่านั้น
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ (Economic Aid) ที่ให้มาโดยประเทศพัฒนาแล้วส่วน
ใหญ่มุ่งที่ว่า ทำอย่างไรการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจะเป็นไปได้ในระบบตลาดที่เสรีเหมือนกับ
ประเทศตะวันตกหรือจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การวางแผนทางเศรษฐกิจของชาติบรรลุผล
สำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่บังเกิดในบางประเทศที่พัฒนาแล้ว แนวคิดและนโยบาย
การพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการควบคุมขององค์กรและการวางแผนของรัฐนั้น ได้มา
จากทฤษฎีของ เคนส์ (Keynes) ไม่ก็ยุคหลังเคนส์ (Post-Keynes) ซึ่งได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น ดังนั้น ข้อสอบพัฒนากร ระยะแรกของทฤษฏีการพัฒนาจึงเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวแบบความ
โตขึ้นทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic Growth Model) ตามแบบฮาร์รอด โด
มาร์ (Harrod-Domar Type) เป็นเครื่องมือการวางแผนที่เหมาะสมเท่านั้น ยังไม่มีเครื่องมือ
ใด ๆ ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่ออธิบายให้เห็นถึงจริตการของ
ความเจริญเติบโตและกระบวนการพัฒนาแต่อย่างใด นับตั้งแต่ได้กำหนดตัวแบบนี้ขึ้นมาราว ๆ
ปลายทศวรรษ 1940 ได้มีนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศกำลังความเจริญรุ่งเรืองนำเอาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาประเทศในหลาย ๆ ประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปหลาย ๆ ปี ก็ทำให้มองเห็นว่า การ
นำเอาทฤษฎีความเจริญเติบโตแบบนี้มาใช้เป็นความผิด โดยมีเหตุผลสำคัญประการ
หนึ่งที่สนับสนุนคำกล่าวนั้น ก็คือ สูตรที่นำมาใช้ในตัวแบบความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้
มีลักษณะการวางตนที่ซ้ำ ๆ กันไป โดยมิได้มีแนวทางหรือกระบวนการในการทำให้เกิด
ความเจริญเติบโตแต่อย่างใด มีเพียงความเชื่อกว้าง ๆ ว่าจะต้องมีดุลยภาพ การที่จะให้มี
ลักษณะการดำเนินตนที่ซ้ำกันเกิดขึ้นได้ในภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันของประเทศตะวันตกกับ
ประเทศกำลังพัฒนานั้นคงเป็นไปได้ยาก ข้อสอบพัฒนากร เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน
กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมองค์การหรือสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งเจตคติของประชาชน
ตลอดจนกลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือ ระบบราชการโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
สภาพของตลาดการค้า เป็นต้น ความไม่เพียงพอในสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุ
ที่สำคัญที่ทำให้การทำให้ทันสมัยล้มเหลวอยู่มากมายหลายอย่างในสังคมกำลังพัฒนา   
Share